Om NordFo

Nordfo blev etableret i 1988 som et samarbejdsforum og forskningsfælleskab mellem læreruddannelser indenfor forming, håndarbejde og sløjd i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Didaktiske og pædagogiske problemstillinger knyttet til disse fag danner omdrejningspunkt for størstedelen af aktiviteter og interesser inden for Nordfo-netværket.

Utbildning och forskning spelar en central roll i det moderna samhället för att vi skall kunna bevara och utveckla vår kultur. Förändringstakten och komplexiteten kräver forskning och utvecklinsgarbete inom flera områden. - Slöjd, ett skapande hantverk och en pedagogisk verksamhet, brygger på tradition. I en tid av förändring behöver tradition förenas med en medveten och organiserad kunskaputveckling.

Utbyte av idéer kring den pedagogiska slöjden har funnits i mer än hundra år i Norden. Representanter för lärarutbildningarna i Danmark, Norge, Finland och Sverige har under senare år vid olika tillfällen besökt varandra. Behovet av utbyteskontakter och forskningsgemenskap inom detta område har utretts av en nordisk arbetsgrupp tilsatt 1988 vid en konferens i Oslo och på Notodden, Norge. Det förslag denna grupp framlade ledde till beslut vid en konferens 1991 i Göteborg, Sverige.

NordFo skall verka för samarbete i olika former mellan de nordiska ländernas lärarutbildningar för att initiera, stimulera och redovisa forskning och utvecklingsarbete inom ämnena forming, håndarbejde och slöjd samt utbildning av lärare för dessa ämnen.

NordFo skall verka för kontinuerlig kontakt mellan lärarutbildningar som ger utbildning för lärare på alla stadier. De intresseområden som behandlas avser ämnesinnehåll, som i de nordiska länderna återfinns under rubrikerna forming, håndarbejde och slöjd samt i verksamheter med anknytning till konstnärligt utvecklingsarbete, etablerade universitetsämnen, såsom etnologi, konstvetenskap, inom kommunikationsforskning. Till NordFo:s intresseområde hör också frågor med anknytning till didaktik och pedagogik i olika former.