Rettigheter og plikter for mobilitetsstudenter og institutioner


Studentene skal :
 • Følge den mottagende institusjon moduler, emne eller faglærer klasser innen skole faget sløyd 
 • Delta i teoretiske emner og verkstedsarbeid 
 • Delta i institusjonen profesjonspraksis for barn i de respektive land’s grunnskole/videregåendeskole 
 • Integreres i en studentgruppe som tilsvarer det nivå studenten kommer fra i sin hjemlige institusjon 
 • Disponere veileder fra den mottagende institusjon 
 • Dokumentere sine studier ved hjelp av mappevurdering, produkter eller ved å ha gjennomført ordinære eksamener på studiestedet 
 • Få en erklæring fra den mottagende institusjon som bekrefter tidsperioden og innholdet i den undervisning som studenten har fått 
 • Senest innen en uke etter avsluttet mobilitet sende bekreftelse på gjennomført mobilitetsprogram til NordFo’s president og til egen institusjons administrasjon Dersom det lar seg gjøre formidle erfaringer fra mobilitetsprogrammet til egen institusjons studenter 

Den mottagende institusjon
NordFo’s nettverkskoordinator ved de enkelte institusjonene er behjelpelig til å formidle kontakter til institusjonens internasjonale kontaktperson, til studentenes boligformidling og velferdsordninger. Koordinatoren skal påse at studenten mottar et studieprogram senest 2 dager etter ankomst. Studiet skal vurderes og godkjennes ut fra portefølje før studenten reiser fra sitt utenlandsopphold. Ansvaret for dette ligger på den mottagende institusjon. Alle mobilitetsstudenter har de samme rettigheter og plikter som vertsinstitusjonens egne studenter. Ingen studenter skal betale immatrikuleringsavgift og studieavgift til vertshøgskolen. Utgifter til materialer og lærebøker må studenten selv betale.Vertsinstitusjonen stiller timer til rådighet for integrering og faglig veiledning. 

 Studentens moderinstitusjon
 Studenten skal få godskrevet poeng/vekttall ut fra varigheten på mobilitetsprogrammet. Det vil si at deler av studentens studieplan må byttes ut med mobilitetsprogrammet. Studenten skal ikke få ekstra studiekrav ved å gjennomføre et mobilitetsprogram. Mobilitetsprogrammet kan betraktes som en egen modul og beregnes ut fra studiepoeng. NordFo’s mobilitetsprogram tilsvarende 
 • 2.5 måned studium utgjør 15 studiepoeng 
 • 3,3 måned studium utgjør 20 studiepoeng 
 • 5 måneder studium utgjør 30 studiepoeng