Mobilitet

Mobilitetsprogrammet til NordFo gjelder utveksling av studenter og ansatte mellom Finland, Danmark, Norge, Sverige, Sàpmi, Island, Færøyene og Grønland. NordFo arbeider blant annet for å få til samarbeid i ulike former mellom lærerutdanninger i de nordiske landene for å initiere, stimulere og legge fram forskning og utviklingsarbeid. Virksomheten skal avspeile skolefagene innen estetiske emner slik de kommer til uttrykk i de nordiske lande.
NordFo er støttet økonomisk gjennom Nordplus. Dette innebærer at mobilitetsprogrammet gir reisestøtte og stipend.

NordFo har arbeidet med følgende prosjekter:

• Intensive kurs for studenter og lærere 
• Nettverk bestående av doktorgradstuderende
• Symposier for høgskoleansatte
• Studentutveksling
• Lærerutveksling
• Publikasjonsserien Techne
• Spredning av informasjon om forskning og utviklingsarbeid
• Medlemsregister